La Vinyota d'en Peroler
turisme rural
en un entorn excepcional

Avís legal

 

Identificació


En compliment de les obligacions establertes a la LSSI, es posa en coneixement que el domini lavinyota.cat és propietat de:


Blanper S.L.
Carrer Esglesia nº 2 
17403 - San t Hilari Sacalm, Girona
CIF: B-08404691 
info@lavinyota.cat

 

Política de protecció de dades personals


Alguns serveis prestats en aquest Site contenen condicions particulars específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.
La Vinyota, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la llei 15/1999 LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal).


Aquests fitxers han estat registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, tal com ho estipula la llei vigent.
La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb La Vinyota, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació operativa i comercial atenent als productes i serveis oferts per La Vinyota.


La Vinyoya ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal•lar altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades, no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Els Usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició, així com estar informats de les cessions realitzades contactant amb La Vinyota.


Termes o condicions generals


El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de Reserva en línia (en endavant, els serveis) de La Vinyota.
Els Termes "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per referir-se a tots els individus i / o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.lavinyota.cat o utilitzin els serveis.


La utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascun dels Termes i / o Condicions Generals-que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb La Vinyota, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita al mateix- recollides en l'última versió actualitzada d'aquests Termes i / o Condicions Generals.


Ús dels serveis Reserva online de La Vinyota


1. Els serveis de Reserva online tenen per finalitat la reserva de l'allotjament La Vinyota. LA UTILITZACIÓ D'AQUESTS SERVEIS, SUPOSARÀ L'ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES, I LA VALIDESA, DE TOTES I CADASCUNA DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS -QUE ES CONSIDERARAN AUTOMÀTICAMENT INCORPORADES EN EL CONTRACTE QUE SUBSCRIGUI AMB LA VINYOTA, SENSE QUE SIGUI NECESSÀRIA LA SEVA TRANSCRIPCIÓ ESCRITA AL mateix- RECOLLIDES EN L'ÚLTIMA VERSIÓ ACTUALITZADA D'AQUESTS TERMES I /O CONDICIONS GENERALS.

 

2 Procediment de contractació: En utilitzar el servei l'usuari rebrà un mail de confirmació en el qual s'inclourà la confirmació que la seva ordre de compra es troba en procés de confirmació. Si vostè és consumidor, un cop realitzat el càrrec corresponent a la seva reserva, rebrà un mail confirmant-li la mateixa, aquest mail li serveixen com a comprovant de la seva reserva.

 

3. Resolució del contracte o cancel•lació de la reserva: La cancel•lació de reserves per l'usuari no li ocasionarà despeses de cancel•lació anticipada, sempre que aquesta s'efectuï amb més de 15 dies d’antelació respecte a la data d'entrada prevista.

 

4. Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s'hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, La Vinyota es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís.
Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Als preus se'ls aplica l'IVA, sense perjudici que se'ls apliquin també impostos addicionals d'acord amb la regulació local vigent.

 

5. Els preus que es mostren en el moment de la reserva inclouen IVA (o l'impost equivalent) segons la tarifa impositiva aplicable en el moment. En cas que la tarifa impositiva canviés entre la data de la reserva i la data del lliurament dels serveis, generant una disparitat, d'acord a les regulacions impositives, la tarifa impositiva que s'aplicarà al preu final serà la que correspongui en el moment del lliurament dels serveis o l'acumulació de l'impost, fins i tot en els casos en què això ocasionés un augment en relació amb el preu final indicat al client durant la reserva.

 

6. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen els presents Termes i / o Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il•lícits i / o contraris al que estableixen els presents Termes i / o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma , puguin danyar els serveis, La Vinyota i / o la seva imatge.

 

7. La Vinyota podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de La Vinyota, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic: info@lavinyota.cat


Ús correcte dels continguts del web Site per l'Usuari.


1. La Vinyota declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquesta web Site són de la seva propietat i / o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre propietat industrial. L'usuari s'obliga a utilitzar la lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:


(a) Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets de La Vinyota o dels seus titulars incorporats als continguts i / o productes comercialitzats des del lloc web de La Vinyota, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els mateixos.


(b) Emprar els continguts i, en particular, la informació de La Vinyota obtinguda a través del seu lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol • licitats dirigits a una pluralitat de persones.


(c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


(d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats a l'ordre públic. La Vinyota no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web.


2. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel•lectual. En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el seu lloc web amb violació dels seus drets de propietat intel•lectual haurà d'enviar una notificació a La Vinyota amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel•lectual suposadament infringits, així com lloc web.


Dret de Modificació de les Termes i / o Condicions Generals de contractació


La Vinyota es reserva el dret de modificar les presents Termes i / o Condicions Generals de contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.lavinyota.cat


Exclusió de garanties i de responsabilitat


1 LA VINYOTA NO GARANTEIX LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS SERVEIS POSATS A DISPOSICIÓ DE L'USUARI, PEL QUE EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I / O PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PÀGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS, TOT I INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A LA PERSONA AFECTADA, AIXÍ COM INTENTAR restablir IMMEDIATAMENT LA INTERRUPCIÓ, POSANT A LA SEVA DISPOSICIÓ, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, MITJANS ALTERNATIUS.


2 LA VINYOTA NO S'OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, L'ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL PROGRAMARI O HARDWARE DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITEU LES PÀGINES, PEL QUE NO RESPONDRÀ DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE PUGUIN DERIVAR DELS MATEIXOS.


3 SI LA VINYOTA, MALGRAT ACTUAR AMB LA PREVISIÓ I DILIGÈNCIA DEGUDES, NO POGUÉS FACILITAR L'ALLOTJAMENT CONTRACTAT PER RAONS QUE NO ELS SIGUIN IMPUTABLES I SI EXISTÍS INCAPACITAT D'PRESTAR SERVEIS A LES CONDICIONS PACTADES, LA VINYOTA OFERIRÀ L'USUARI LA POSSIBILITAT DE OPTAR PEL REEMBORSAMENT TOTAL DEL ABONAT O PER LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UN ALTRE DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES QUANT A CATEGORIA O QUALITAT. SI DE LA SUBSTITUCIÓ DEL SERVEI RESULTÉS D'INFERIOR CATEGORIA O QUALITAT, LA VINYOTA REEMBORSARÀ LA DIFERÈNCIA.


Salvaguarda dels Termes i / o Condicions Generals de contractació


Si una de les estipulacions dels presents Termes i / o Condicions Generals de contractació fos declarada nul • la o inoperant, la resta de les Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. La Vinyota es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul•litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.
CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ MANERA LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI NO ÉS UN CONSUMIDOR, VOSTÈ RENUNCIA EXPRESSAMENT AL SEU DRET DE DESISTIMENT.


www.lavinyota.cat i acceptació de normes d'ús


L'usuari és conscient que l'ús dels serveis dels serveis de Reserva en línia, implica l'acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les Normes d'Ús de www.lavinyota.cat, en la versió publicada per La Vinyota en el moment mateix en què l'usuari contracti el servei. Aquestes normes d'ús completen els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s'hi oposin. Per això, l'usuari ha de ser conscient de la importància de consultar les normes d'aquesta pàgina, amb anterioritat a l'accés i / o ús d'aquests serveis.


Llei aplicable i Jurisdicció competent


Aquests Termes i / o Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Espanyola. La Vinyota i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o / a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Girona. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l'acord entre La Vinyota i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.

 

 

Galeria d´imatges

Reserva online


Disponibilitat